۴/۱۷/۱۳۸۹

شعری که مهدی اخوان در جواب خامنه ای سرود؛ هیچیم و چیزی کم


فرج سرکوهی مقاله ای در رادیو فردا در خصوص ابعاد روان شناختی برخورد آقای خامنه ای با هنرمندان و شاعران را نگاشته است. در انتهای این مقاله در خصوص برخورد آقای خامنه ای در کسوت امام جمعه تهران با اخوان در اوایل انقلاب، فرازهای زیر را نوشته است
«برخورد آقای خامنه‌ای با مهدی اخوان ثالث نمونه‌ای است گویا از برخورد مکتب و قدرت با هنر و هنرمند. رهبر ایران نقل می‌کند که پس از انقلاب به اخوان تلفن کردم و گفتم «بیایید توی میدان و با شعر، با زبان، از انقلاب حمایت كنید».
اخوان با همان آزادگی، زیرکی و رندی که در او بود پاسخ می‌دهد: «ما همیشه بر سلطه بوده‌ایم نه با سلطه».