۲/۰۸/۱۳۹۰

غریزه احمدی‌نژادی

دعوای احمدی‌‌نژاد و خامنهای دقیقا جایی شروع می‌‌‌شود که صورت مساله انتخابات پاک شده باشد. نه خامنهای و نه احمدینژاد هیچ کدام به دنبال کسب حمایت و مشروعیت ازیک انتخابات حتی صوری هم نیستند. هم اکنون رقابت اصلی، رقابت در جهت بیمه کردن دو انتخابات بعدی است. برای بررسی ریشههای چنین خواستی بین جناحهای مختلف گروه حاکم، ابتدا لازم است تا یک تصویر کلی از فضای موجود داشته باشیم: